Jdi na obsah Jdi na menu
 


A

 

akvaristika - obor zabývající se chovem akvarijních ryb v zajetí.
akvárium - nádrž pro chov akvarijních živočichů a rostlin.
afrika - akvaristické označení chovu afrických endemických cichlid (tlamovců).
anex - měnič aniontů, který se používá při demineralizaci vody.
abdominální póry - párové i nepárové otvory, které spojují dutinu tělní s povrchem. Touto dutinou jsou vypouštěny jikry (např. u lososovitých ryb).
adaptabilita - schopnost organismu přizpůsobit se prostředí. Například barevná adaptabilita či změna fyziologie.
albinismus - nedostatek pigmentu. Vyznačuje se světlavým zbarvením kůže a červenýma očima.
albinoidismus - též nedostatek pigmentu, ale v tomto případě nejsou oči červené.
amphicoelní obratle - typické rybí obratle (bikonkávní).
anadromní tah - cesta ryb z trdliště do řek.
asimilace - rostlinný anabolismus. Za světla spotřebovávají oxid uhličitý (CO2) a vytváří kyslík (O2).
anaerobní - bez přístupu kyslíku
aerobní - za přístupu kyslíku

B

 

buchanka - planktonní korýš, který se používá jako krmivo pro potěr, dorůstající potěr a mladé ryby.
batyální ryby - ryby žijící při dně oceánů.
batypelagické ryby - ryby žijící v mořských hlubinách.
bentické ryby - ryby žijící při dně rybníků a jezer.
biotop - prostředí, v němž určitý živočich žije a je pro něj charakteristické (např. africká jezera).
brakická voda - neboli voda smíšená (slaná a sladká).
biseriální archipterygium - párové ploutve, prsní i břišní.
blastula - vývojové stadium mnohobuněčných živočichů, které vzniká při rýhování vajíčka z moruly.

C

 

ceratotrichia - chrupavčité ploutevní paprsky (zejména u žraloků).
cizopasník - parazit žijící na úkor svého hostitele.
cykloidní šupiny - kostěné šupiny okrouhlého tvaru s hladkým povrchem.

Č

 

čpavek - vysokorozpustný velice jedovatý plyn (NH3).

D

 

detritofágní - živočichové, kteří se živí tlejícími zbytky jiných živočichů či rostlin (např. sumci).
denitrifikace - je proces, při kterém za anaerobních podmínek (bez přístupu kyslíku) bakterie redukují dusičnany a dusitany (NO3, NO2) na plynný dusík nebo jeho oxidy (N2O, NO). Tento proces zbavuje vodu všech rozpuštěných dusitanů a dusičnanů.
destruent - bakterie, která rozkládá složité organické látky na jejich základní stavební jednotky.
detrit - odpadní produkt vodní fauny i flóry a zbytků potravy, který se hromadí ve dně akvária.
dimorfismus - pohlavní dvojtvárnost (pohlavní rozdíly mezi samcem a samičkou).
disimilace - opačný proces asimilace. Zde rostliny za tmy spotřebovávají kyslík (O2) a vyrábí oxid uhličitý (CO2).
dorsoventrální zploštění - tělo ryb ploché do šíře, s plochým hřbetem a břichem (např. rejnok).
druhové akvárium - akvárium, kde žijí pouze ryby jednoho druhu.

E

 

ekosystém - je přírodný systém, ve kterém jsou všechny živé složky v určitém vztahu.
ektoparazit - vnější parazit žijící na povrchu těla, na kůži, ploutvích, žábrách, očích a podobně.
ektotermie - schopnost poikilotermních živočichů získávat teplo z prostředí změnou své pozice či barvy.
embryo - počáteční vývojové stádium uvnitř jikerného obalu.
emerzní rostliny - rostliny asimilující nad vodní hladinou.
endoparazit - parazit žijící uvnitř těla svého hostitele (střevo nebo jiný vnitřní orgán).
endemit - živočich žijící pouze na určitém místě (lokalitě) na Zemi.
erytrofor - kožní barevná buňka s červeným pigmentem.
exogenní výživa - vnější výživa rybích larev, na kterou přecházejí obvykle v době rozplavávání.

F

 

filiální generace - geneticky dceřiná generace (např. F1)
filtrace - proces, kdy se z vody vychytávají různé nečistoty.
fyzilogický - zdravě působící, přirozený.
filtrát - výstupní prvek filtrace.
fosilní - živočich dochovaný pouze zkamenělý.
fotosyntéza - tvorba jednoduchých organických látek z oxidu uhličitého a vody za přítomnosti světla u rostlin a řas.
fytofilní ryby - ryby kladoucí své jikry na rostliny.

G

 

ganoidní šupiny - šupiny rombického tvaru, které jsou na povrchu kryté lesklou tvrdou vrstvou ganoinu.
gameta - vaječná buňka rostlin v zárodečném vaku vajíčka a generativní buňka pylového zrna.
gastrula - vývojové stadium zárodku mnohobuněčných živočichů.
gonády - pohlavní žlázy samic i samců.
gonochorismus - jedinci s odděleným pohlavím.
gonopodium - nepárový pářící orgán živorodek.
guaninové krystalky - tyto krystalky způsobují u ryb jejich lesklé zbarvení.

H

 

habitus - vnější vzhled.
hemální oblouk - dolní srostlé výběžky obratlů ocasní části těla, které tvoří kanál pro ocasní tepnu.
hermafrodit - obojetník; jedinec obojího pohlaví.
herbivorní ryby - rybí žívící se výhradně rostlinnou složkou potravy.
hibernace - zimní spánek živočichů, který se vyznačuje sníženou tělesnou teplotou a sníženými tělesnými funkcemi.
holotyp - originální jedinec, podle kterého se popisují další druhy.
hybrid - kříženec; potomek vzniklý z matky a otce různého druhu a s různě zastoupenými dědičnými znaky obou rodičů.
hydrostatický orgán - plynový měchýř, který vyrovnává váhu těla ve vodním sloupci v závislosti na hloubce (a i příjmu potravy).
hypertonický roztok - koncentrovaný roztok.
hypotonický roztok - řídký roztok.

CH

 

chlorofyl - zelené listové barvivo rostlin umožňující fotosyntézu.
chloroplast - stavební jednotka rostlinné buňky umožňující fotosyntézu.
chorda dorsalis - hřbetní struna; oporný útvar ryb.
chromatofor - barevná, pigmentová buňka uložená ve škáře, která dodává kůži její barvu.
chrupavčité ryby - ryby, které mají po celý svůj život svou kostru chrupavčitou (žraloci, rejnoci).

I

 

ichtyoftiriáza - kožovcovitost; choroba ryb způsobená ektoparazitem - nálevníkem, kožovcem.
ichtyologie - nauka o rybách.
ichtyolog - odborník zabývající se rybami.
imponování - specifické chování při tření, kdy se zpravidla samec snaží zaujmout samičku.
iridocyt - buňka obsahující krystalky guaninu, který způsobuje lesk ryb.

J

 

jikra - rybí vajíčko.
jekernačka - označení rybí samice.

K

 

katadromní tah - cesta ryb z řek do moří (úhoři).
kaviár - nasolené jikry bez jikerného obalu.
kalciferol - vitamin D; ovlivňuje metabolismus vápníku a mineralizaci kostí.
karanténa - izolace za účelem separace potencionálně či opravdu nemocných ryb.
karnivorní ryby - ryby živící se převážně masitou potravou.
konduktometr - měřící přístroj na zjištění elektrické vodivosti.
konkávní - zakřivený.
komensalismus - druh soužití, kdy jeden živočich má z daného vztahu užitek, ale sobě si navzájem neškodí (soustolovnictví).
kostnaté ryby - ryby s kostěnou kostrou.
kultivar - vyšlechtěná odrůda rostlin (zkr. CV).
kříženec - hybrid; potomek vzniklý z matky a otce různého druhu a s různě zastoupenými dědičnými znaky obou rodičů.
ktenoidní šupiny - šupiny se zadní vyčnívající částí pokrytou množstvím zoubků či trnů.

L

 

labyrint - pomocný dýchací orgán ryb (labyrintek), který tvoří komůrka v horní části a tak umožňuje dýchání atmosferického vzduchu.
lepidotrichia - ploutevní, kostěné paprsky ve tvaru ostnů, trnů.
limnofilní ryby - druhy ryb žijící ve stojatých vodách.
linea lateralis - postranní čára; je tvořena kanálkem na bocích těla. Na hlavě se obvykle větví. Jedná se o senzorický aparát, který rybu informuje o pohybu v blízkosti ní a také slouží k orientaci v kalné vodě.
lipanové pásmo - úsek podhorských bystřin s kamenitým dnem obývající lipani.
litofilní ryby - ryby kladoucí své jikry na kameny.
litorální ryby - ryby žijící u pobřeží.
lux - jednotka intenzity osvětlení v daném bodě.

M

 

melanofory - buňky s hnědým, modrým či červeným barvivem.
metamorfóza - přeměna z larvy na adultního jedince.
metabolismus - látková přeměna organismů.
migrace - tah ryb do míst pro tření či za potravou.
mikroorganismus - organismus viditelný pouze pod mikroskopem.
mimikry - maskovací schopnost živočichů, schopnost splynout s prostředím, ochranné zbarvení či změna tvaru.
mixipterygium - samčí párový pářící orgán, který vznikl přeměnou břišních ploutví.
mlíčák - označení rybího samce.
mlíčí - produkt samčího pohlavního aparátu pro oplodnění samice.
močopohlavní bradavka
- urogenitální papila; společné vyústění močové trubice a pohlavního vývodu. U samců většinou válcovitého či trubicového tvaru, u samic je na konci zašpičatěna.
morula - první vývojové stádium vajíčka.
mutace - spontánní nebo umělá změna dědičnosti. Nejčastěji barevná či tvarová.
mžurka - třetí oční víčko začínající ve vnitřním koutku oka u žraloka.

N

 

náletový hmyz - hmyz, který přilétá k vodní hladině a stává se tak kořistí ryb, které jej sbírají (loví) z hladiny (africké endemické cichlidy).
nannoplnakton - drobní vodní živočichové (zooplankton) a rostliny (fytoplankton) vznášející se volně ve vodním sloupci bez pohybu. Nannoplankton je vidět pouze pod mikroskopem.
nauplius - vývojové stádium korýšů (např. buchanka).
neurální oblouk - horní srostlé výběžky obratlů uzavírající a chránící míchu.
nitráty - dusičnany; soli kyseliny dusičné (NO3).
nitrity - dusitany (NO2).
nitrifikace - proces, kdy je amoniak (čpavek) oxidován nitrifikačními bakteriemi na dusitany (nitrity) a v dalším stupni na dusičnany (nitráty).

O

 

obojetník - viz. hermafrodit.
osmóza - prolínání vody přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu, která odděluje tekutiny různých hustot. Reguluje obsah solí a vody v těle ryb.
ovoviviparie - kladení vajíček, ze kterých se ihned líhnou jedinci.

P

 

parazit - cizopasník žijící na úkor svého hostitele.
páření - tření, kopulace; akt oplození vajíčka, pohlavní styk organismů.
patoergont - cizopasný organismus.
patologický - nezdravě působící.
ph - veličina označující poměr kyselin a zásad.
paCO2 - veličina označující parciální (částečný) tlak oxidu uhličitého v měřené jednotce (krev).
paO2 - veličina označující parciální (částečný) tlak kyslíku v měřené jednotce (krev).
pithophora - rod vláknitých zelených řas.
plakoidní šupiny - šupiny kosočtverečného tvaru s jedním zubem na povrchu u žraloků.
plankton - drobní vodní živočichové (zooplankton) a rostliny (fytoplankton) vznášející se volně ve vodním sloupci bez pohybu.
ploštěnka - červ nebezpečný jikrám a mladému plůdku.
ploutevní paprsky - podepírají ploutevní blánu.
ploutev - pohybový orgán ryb vystužený kostmi či chrupavkami.
plynový měchýř - hydrostatický orgán ryb; vychlípenina horní části hltanu.
poikilotermie - proměnlivá tělesná teplota v závislosti na okolní teplotě prostředí.
polyp - vývojové stádium láčkovců.
postranní čára - linea lateralis; je tvořena kanálkem na bocích těla. Na hlavě se obvykle větví. Jedná se o senzorický aparát, který rybu informuje o pohybu v blízkosti ní a také slouží k orientaci v kalné vodě.
požerákové zuby - pátý žaberní oblouk s třecími a drtícími zuby, který vlastní ryby bez ozubené čelisti (např. cejn, kapr).
prachová potrava - jemná potrava pro mladý plůdek.
predátor - lovec, dravec; živočich živící se lovem.
příbojová zóna - úsek pobřeží omývaný vlnami.

R

 

recentní - žijící dodnes, žijící v současné době.
reofilní ryby - ryby žijící v proudu potoků.
roček - označení ryby staré jeden rok.
rostrum - zobákovitý výběžek horní čelisti.
rozsivky - jednobuněčné řasy schopné fotosyntézy.

S

 

saprofág - organismus živící se odumřelými těly živočichů a rostlin.
sexuální dimorfismus - pohlavní dvojtvárnost
skvrna březosti - tmavá skvrna na břiše zejména živorodek.
sperma - obsah mlíčí.
spermatofor - shluk samčích pohlavních buňek.
spiraculum - stříkající otvor umístěný za okem u rejnoků.
společenská nádrž - akvárium, v němž jsou chované různé druhy ryb pro okrasu.
stridulace - vydávání zvuku u ryb.
střevní dýchání - polykání atmosferického vzduchu, kdy se kyslík vstřebá ze silně prokrvené střevní sliznice.
stopové prvky - minerály; vyskytují se ve vodě ve velmi malém množství. Například jód, železo, atd.
suchá potrava - sušené produkty pro krmení ryb.
submerzní rostliny - rostliny rostoucí výhradně pod vodní hladinou.
substrát - látka, půda pro pěstování rostlin.
symbióza - soužití několika organismů ve stejném prostředí.

T

 

teritorium - území, oblast, kterou si většinou samci obhajují a která ohraničuje jejich působení.
trdliště - místo tření a výtěru; vyhloubená jámy v písku či štěrku.
třecí vyrážka - rohovité kožní výrůstky nejčastěji na hlavě samců kaprovitých ryb.
tření - rozmnožování;
tuková ploutev - leží mezi hřbetní a ocasní ploutví u ryb lososovitých a characid.
tvrdost vody - koncentrace rozpuštěných minerálů ve vodě.

U

 

uniseriální archipterygium - párové ploutve prsní a břišní, vybíhající od článkované osy.
uhličitan vápenatý - bílý křemičitý minerál. Jeho vysoká koncentrace se vyznačuje tvrdou vodou.
urogenitální papila - močopohlavní bradavka; společné vyústění močové trubice a pohlavního vývodu. U samců většinou válcovitého či trubicového tvaru, u samic je na konci zašpičatěna.
užitkové ryby - ryby pro maso, rybí tuk, kaviár, guanin, atd.

V

 

vousky - vláknité výrůstky v okolí úst, které mají hmatovou či chuťovou schopnost.

X

 

xantofory - buňky se žlutým a oranžovým barvivem.
xantorismus - nepřítomnost xantofor; oči jsou černé.

Z

 

zooplankton - drobní vodní živočichové vznášející se volně ve vodním sloupci bez pohybu.

Ž

 

žábry - dýchací orgán ryb.
žaberní lupínky - jsou umístěny na zadní straně žaberních oblouků a slouží k okysličování krve kyslíkem.
žaberní tyčinky - výrůstky na přední straně žeberního oblouku a slouží k filtraci potravy z vody a chrání žábry před zanesením v kalné vodě.
žloutkový vak - vak obsahující zásobu živného žloutku napojený na střevo. Vyskytuje se u zárodků a zajišťuje primární výživu než-li plůdek přejde na exogenní výživu.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář